YJ Business Report - шаблон joomla Mp3

Mặt bằng căn hộ

Category: Metro Tower Published on 05 August 2014
Written by Master Hits: 4523

Đang cập nhật

*** Xem Catolog Metro Tower click vào đây . và đây


tr_6


tr_7


tr_8


tr_9tr_10

tr_11


tr_12


tr_13

tr_14


 A1-plan

Mẫu 1: 65.3m2 (căn gốc) - Căn A1; A4; A9; A12A2-plan

Mẫu 2:  58.1m2 - Căn  A2; A3, A10; A11

A3-plan

Mẫu 3: 49.6m2 - Căn  A5; A8; A13; A16

A4b-plan

Mẫu 4: 35.1m2 - Căn A6; A7; A14; A15

 

B1-plan

Mẫu7: 64.3m2 - Căn B1; B6; B11; B16

B2-plan

Mẫu 8: 63.1m2(Căn gốc) - Căn  B2; B5; B12; B15

B3-plan

Mẫu 9: 68.3m2 - Căn B7; B10; B17; B20

B4-plan

Mẫu 10: 46.8m2 - Căn B3; B4; B13; B14

B5-plan

Mẫu 11: 39.6m2 - Căn B8; B9; B18; B19

 

tr_15

tr_16

 

tr_17

tr_18

tr_19